Mielentaide ry:n säännöt

1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mielentaide ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisia taiteentekomahdollisuuksia sekä vertaistoiminnalla luoda jäsenilleen erilaisia selviytymiskeinoja taiteen avulla omasta henkisestä sairaudestaan.

Yhdistyksen toiminta on valtakunnallista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys


Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 

3.§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja omaa taiteellista kiinnostusta joko taidetta tekevänä tai on taidetta tekevän jäsenen lähiomainen; lisäksi jäsenen tulee olla Suomen kansalainen. Varsinaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaisjäsenien avo-/aviopuolisot sekä sisarukset voivat liittyä halutessaan läheisjäseniksi. Läheisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Nuorisojäseniksi voidaan hyväksyä 15 – 17 -vuotias henkilö, jolla on jäsenhakemuksessa huoltajan suostumus allekirjoituksella varmennettuna. Yhdistyksen kokouksissa nuorisojäsenellä on äänioikeus.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavilla jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa mutta ei äänioikeutta.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä terveys- ja taidejärjestöt. Yhteisöjäsenenä olevalla taholla on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin kaksi (2) edustajaa, joilla on yksi (1) yhteinen ääni yhdistyksensä valtakirjalla.

Varsinaisjäsenet, nuorisojäsenet, läheisjäsenet, kannatusjäsenet sekä yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisjäseniltä, läheisjäseniltä, nuorisojäseniltä, kannattavilta jäseniltä sekä yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää vuosikokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen perustajajäsenillä jäsenmaksu on puolet vähemmän kuin varsinaisjäsenmaksu.

6.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 4 varsinaista jäsentä sekä 1 – 3 varajäsentä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen toiminnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus hallituksen kokouksissa mutta ei äänioikeutta.

7.§ Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtaja on yhdistyksen hallituksesta erillinen toimielin. Jos toiminnanjohtajaa ei ole valittu, juoksevia asioita hoitaa hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää yhdistyksen hallitus.

8.§ Palkatut toimihenkilöt

Yhdistyksellä on tarvittaessa oikeus ottaa palvelukseensa ulkopuolisia toimihenkilöitä hoitamaan toimisto- ym. tehtäviä. Toimihenkilöiden tarpeellisuudesta päättää yhdistyksen hallitus ja hakumenettelystä sekä heidän työllistämiseen liittyvistä asioista vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja. Palkattujen toimihenkilöiden työllistämiseen sovelletaan Suomen lakien mukaisia työehtosopimuksia.

9.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on yhdistyksen toiminnanjohtajalla, hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä kaksi yhdessä.

10.§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksellä on oltava yksi varsinainen tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat eivät saa olla yhdistyksen jäseniä tai millään tavoin yhdistyksen toiminnan kanssa tekemisissä muissa tehtävissä; heidän tulee lisäksi olla täysi-ikäisiä. Tilintarkastajien tilalle voidaan valita yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja, jotka saavat olla yhdistyksen jäseniä.

11.§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syksyllä ennen joulukuun 15. päivää. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella perustajajäsenellä, varsinaisjäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni sekä lisäksi yhteisöjäsenellä yksi ääni yhdistyksensä valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide tai vaaleissa valinta, joka on kerännyt äänten enemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Voidakseen käyttää kokouksissa äänioikeuttaan tulee jäsenen ilmoittaa osallistumisestaan kokoukseen yhdistyksen hallitukselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12.§ Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1. kokouksen avaus
 2. 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 6. 6. päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille / toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista
 7. 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 8. 8. valitaan yksi tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja / varatoiminnantarkastaja seuraavaksi  kalenterivuodeksi
 9. 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. 10. kokouksen päättäminen

 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1. kokouksen avaus
 2. 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan / toiminnantarkastajan lausunto
 6. 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. 8. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Esteellisyys yhdistyksen kokouksissa:

Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksissa äänestää tai tehdä äänestysehdotuksia päätettäessä hänen tai yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Yhdistyksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää vuosikokouksissa päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, jossa hän on mukana.

Mitä edellisissä kohdissa on määrätty, koskee myös heidän asiamiestään tai edustajaansa.

13.§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse sähköpostiosoitteensa ilmoittaville jäsenille tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsusta voidaan ilmoittaa lisäksi yhdistyksen internet-kotisivuilla.

14.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15.§ Vahingonkorvausvelvollisuus

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettavaa vahinkoa. Työntekijän asemassa olevan vahingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä erikseen laissa säädetään.

16.§ Muita säännöksiä

Yhdistyksen sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

17.§ Sääntöjen voimaantulo

Säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin.


Rekisterinumero: 193.913
Y-tunnus: 3062209-7
Merkitty rekisteriin: 25.04.2006
Viimeisin uusinta: 31.03.2014

  

 

   

Osumat: 16141